CDRSPEED
zawartość Twojego koszyka
0 szt.  o wartości: 0,00 zł
Koszyk
Moje konto    
Regulamin

Klauzula informacyjna
 
Uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest P.H.U. CD LAND PLUS Piotr Zadrożny z siedzibą w Brwinowie 05-840 ,
ul. Przezjazd 5/1, mail: kontakt@cdrspeed.pl

 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień na proponowane przez firmę produkty pomiędzy Panem/Panią a P.H.U. CD LAND PLUS, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.  Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur. 

Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przesyłek.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.

 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

                                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                                       CD Land Plus
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem http://www.cdrspeed.pl/.

 Sprzedającym jest „Cdlandplus” Piotr Zadrożny dostępny pod adresem Brwinów.

 Ul. Przejazd 5 / 1, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 534-118-00-46, Regon: 016388368 zwany także zamiennie

„Usługodawcą”.

 Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerem telefonu: +48 505366909;

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@cdrspeed.pl

 1 Definicje

1.      Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).

2.      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.      Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu

niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.      Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.      Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu

Internetowego.

6.      Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa

Sprzedaży.

7.      Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8.      Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9.      Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cdrspeed.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.  System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych

i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego

rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 2 Zasady ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego

pod adresem www.cdrspeed.pl

2.      Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie

się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3.      Sklep internetowy Cdlandplus prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4.      Wszystkie Towary oferowane w sklepie Cdlandplus są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane,wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5.      W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym,którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powiniendysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonymdo sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a.       przeglądarka internetowa : Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, Safari (Apple),

b.      włączoną obsługę Java Script.

6.      Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,

np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne

prawa osób trzecich.

 

 

§ 3 Składanie zamówień

1.       Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.cdrspeed.pl są cenami brutto podanymiw złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.      Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

3.      Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.      Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowopoda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5.      W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6.      Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnegolub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail jako faktura elektroniczna.

7.      W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych

osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzaniaw związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8.      Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędnedo uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępemosób trzecich.

9.      Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź

ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10.  Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1.      Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.      Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów pod adresem: Brwinów, ul. Przejazd 5/1 po uprzednim poinformowaniu usługodawcy.

3.      Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środkówna rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4.      Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „zasady wysyłki”.

 

 

§ 5 Płatności

1.      Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2.      Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), przelewem na konto bankowe sklepu.

 

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1.      Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy

bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

3.      Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

4.      Możliwości zwrotu nie podlegają świadczenia wymienione w art. 38 ustawyz dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), m.in. : dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy.

5.      Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez usługodawcę, usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.      Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  7 Procedura reklamacji

1.      Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2.      Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3.      Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

4.      Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5.      Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnegoz umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

6.      Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

7.      Sklep internetowy Cdlandplus Piotr Zadrożny odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.      Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowegow związku z zakupami jest Usługodawca.

2.      Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz,w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępudo treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3.      Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a.       W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b.      Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: kontakt@cdrspeed.pl

c.       Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4.      Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez

5.      Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a.       Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez

przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b.      Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c.       Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

1.      Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2.      Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

Powrót

Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Promocje
Zobacz wszystkie
9727092 wywołań od 17 stycznia 2011